T I B E T A N   N A T I O N A L    F L A G

Tibetan National Flag

HISTORICAL BACKGROUND

During the reign of the seventh-century King Songtsen Gampo, Tibet was one of the mightiest empire in Central Asia. Tibet, then, had an army of 2,860,000 men. Each regiment of the army had its own banner. The banner of Ya-ru To regiment had a pair of snow lions facing each other, that of Ya-ru Ma a snow lion standing upright, springing upwards towards the sky, and that of U-ru To a white flame against a red background.

This tradition continued until the Thirteenth Dalai Lama designed a new banner and issued a proclamation for its adoption by all the military establishments. Thus this new banner became the present Tibetan national flag.

Symbolism of the Tibetan National Flag

བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་རྒྱལ་གླུ།

༄༅། །སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཏེར། །
ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་འོད་སྣང་འབར། །
བསྟན་འགྲོའི་ནོར་འཛིན་རྒྱ་ཆེར་སྐྱོང་བའི་མགོན། །
འཕྲིན་ལས་ཀྱི་རོལ་མཚོ་རྒྱས། །
རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པས། །
ཕྱོགས་ཀུན་བྱམས་བརྩེས་སྐྱོངས། །
གནམ་བསྐོས་དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་དབུ་འཕང་དགུང་ལ་རེག །
ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་མངའ་ཐང་རྒྱས། །
བོད་ལྗོངས་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཁྱོན་ལ་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པས་ཁྱབ། །
ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་དར། །
ཐུབ་བསྟན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པས། །
འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་སྦྱོར། །
བོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཉི་འོད་ཀྱི། །
བཀྲ་ཤིས་འོད་སྣང་འབུམ་དུ་འཕྲོས་པའི་གཟིས། །
ནག་ཕྱོགས་མུན་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །།

तिब्बत राष्ट्र गान (हिन्दी)

सीशी फेनदे दोगु जुंगवे तेर।
थुबतेन समफेल नोरबू योनंग बर।
तेनडो नोरजिन ग्याद्देर क्योंगवे गोन।
ठीनले की रोलछो गे।
दोजे खमसु तेनपे।
छोगकुन जमचे क्योंग।
नमको गावा ग्योद्देन उफंग गुंगला रेग।
फुनछोग देशी ङय़ङ गे।
बोजोंग छोलखा सुमगी ख्योनला देकी जोगदेन सरपे ख्याब।
छोसी की पलयोन दर।
थुबतेन छोगचुर गेपे जमलींग यंगपे केगु शीदे पल ला जोर।
बोजोंग तेनडो गेद्देन ञीयो की।
टाशी योनंग बुमदु ठोवे सी ।
नगछोग मुनपे युलले गेल गुर चीग।

Transliteration of Tibetan National Anthem:

Si Zhi Phen De Dö Gu Jungwae Ter
Thubten Samphel Norbue Onang Bar
Tendroe Nordzin Gyache Kyongwae Gön,
Trinley Kyi Rol Tsö Gye,
Dorje Khamsu Ten Pey,
Chogkün Jham Tse Kyong,
Namkö Gawa Gyaden,
ü-Phang Gung la Regh
Phutsok Deshii Nga-Thang Gye
Bhod Jong Chol Kha, Sum Gyi Khyön La Dekyi Dzogden Sarpe Khyap.
Chösi Kyi Pel Yon Dhar Thubten Chog Chur Gyepe Dzamling Yangpae Kyegu Shidae Pel La Jör.
Bhöd Jong Tendrö Gyaltsen Nyi-ö-Kyi Trashi O-Nang Bumdutrowae Si,
Nag Chog Munpae Yul Ley, Gyal Gyur Chig.

go